Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-18.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://cus.gogolin.pl?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marek Korniak, sekretariat@cus.gogolin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 47 49 402. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-320 Gogolin, Plac Dworcowy 2
Tel.: +48774749400
E-mail:
Strona internetowa: cus.gogolin.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek CUS (Centrum Usług Społecznych) posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. 
Na parkingu znajdują się specjalne miejsca parkingowe. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Realizując ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz.1243),  w celu załatwienia spraw informuje się, że Centrum Usług Społecznych w Gogolinie  zapewnia możliwość korzystania  przez osoby  doświadczające trwale lub okresowo trudności  w komunikowaniu się   z pomocy wybranego tłumacza  języka migowego lub  tłumacza przewodnika.

Osoba mająca trudności w komunikowaniu się powinna pisemnie zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do sekretariatu Centrum Usług Społecznych w Gogolinie  co najmniej 3 dni przed  tym zdarzeniem. Zgłoszenia należy dokonać na adres; Centrum Usług Społecznych w Gogolinie 47-320, Plac Dworcowy 2 lub pocztą elektroniczną a adres sekretariat@cus.gogolin.pl. CUS zapewni obsługę na zasadach określonych w ustawie w terminie ustalonym ze zgłaszającym.

Wyżej wymienione świadczenie jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)